Image

Kto może dostać bezpieczny kredyt 2%?

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłata

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Kredytobiorca powinien:

posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać, a przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego
nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Tak, przewiduje się możliwość udzielenia kredytu z prawem dopłat do rat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny.

Przy czym kredytobiorcom bezpiecznego kredytu 2% nie będą przysługiwały spłaty rodzinne.

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia będzie nadmiernie obciążała jego budżet domowy.

W przypadku zawarcia umowy bezpiecznego kredytu 2% nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych

Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będzie można finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewiduje się, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

Warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje

O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł.

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

W chwili obecnej zakłada się, że instrument bezpieczny kredyt 2% skierowany będzie do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) ani nie są strona umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zgodnie z aktualnymi założeniami bezpieczny kredyt 2% jest skierowany do osób, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Należy zaznaczyć, że w przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Zakłada się, że bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.

Z myślą o osobach nie posiadających zdolności kredytowej powstaje drugi instrument – Konto Mieszkaniowe.

Tak, z tym że jeżeli wartość działki przekracza 200 tys. zł  wówczas nie będzie możliwe wniesienie innego wkładu własnego w środkach pieniężnych.

W toku posiedzenia Sejmu RP przyjęto poprawkę zakładającą m.in. możliwość udzielenia bezpiecznego kredytu 2%:

w kwocie do 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko;

W kwocie do 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Punktem odniesienia do przyjmowanych rozwiązań był okres sprzed pandemii, kiedy stopa WIBOR 3M kształtowała się na stabilnym poziomie 2-3%. Instrument został skonstruowany tak, by warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii.

Każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego. Instrument został tak skonstruowany, aby warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii. W okresie przed pandemii nie występowało zjawisko elitarności kredytów.

Bezpieczny kredyt 2% przygotowano tak, aby maksymalnie zniwelować ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat. Tym samym przy ocenie zdolności kredytowej czynnik ten nie powinien mieć decydującego znaczenia.

Dla tych osób wprowadzono już wakacje kredytowe. Dla osób w szczególnie trudnej sytuacji istnieje też Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Najemcy/partycypanci lokali w TBS/SIM nie są właścicielami nieruchomości, wobec czego mają możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%.

Nie, państwo nie dysponuje narzędziami, które mogłyby skutecznie sprawdzić posiadanie nieruchomości poza granicami kraju.

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Rozwiązania określone w programie „Pierwsze Mieszkanie” skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Projekt ustawy nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

  • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,
  • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego),
  • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 tj. 200 tys. zł,
  • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Projekt ustawy nie przewiduje takiej możliwości. Bezpieczny kredyt 2% nie może zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków.

Projektowane przepisy zakładają, że zainteresowanie będzie się kształtować na poziomie 30-40 tys. kredytów rocznie.